فرم تماس

از آنجایی که خانه های پیش ساخته در کارگاه ساخته می شوند، روند ساخت و ساز تحت تأثیر شرایط آب و هوایی قرار نمی گیرد. این باعث می شود زمان ساخت و ساز سریع تری داشته باشد و صاحبان خانه می توانند زودتر به خانه های جدید خود نقل مکان کنند.